Privacyvoorwaarden

1. Wat is Sitly?

Sitly is een online dienst met het doel om via de Website particulieren die de wens hebben voor hun kind(eren) een tijdelijke opvang bij een andere particulier of ondernemer te realiseren en anderzijds particulieren en ondernemers die bereid zijn een oppas functie voor een andere particulier te vervullen bij elkaar te brengen. Gebruikers kunnen op basis van het Profiel een oordeel vormen over de eigenschappen en kwaliteiten van andere Gebruiker

Sitly is onderdeel van de besloten vennootschap 2Care4Kids Group B.V., tevens handelend onder de naam Sitly, kantoorhoudende te (1016 DV) Amsterdam aan de Keizersgracht 229, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56028458, BTW nummer: NL851948844B01. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1517431.

2. Kernbegrippen

Account verwijst naar een verzameling middelen en rechten binnen een bepaald computersysteem die aan u als gebruiker zijn toegewezen met als doel toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van het Platform.

Verantwoordelijke verwijst naar een entiteit (in dit geval Sitly) die de doeleinden en middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.

Gegevenspersoon verwijst naar elke persoon wiens persoonlijke gegevens verzameld, bewaard of verwerkt worden.

AVG verwijst naar Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Persoonsgegevens hebben betrekking op alle gegevens die in het gedeelte Profiel worden genoemd.

Verwerking heeft betrekking op het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, beperken, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Verwerker verwijst naar een entiteit (in dit geval Sitly) die de Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Verantwoordelijke.

Gebruiker verwijst naar een persoon handelend als ouder, gastouder of oppas die toegang heeft tot en gebruik maakt van het Platform via de Account van de Gebruiker.

Gebruikersinhoud verwijst naar alle inhoud en informatie die wordt geplaatst, geüpload, gepubliceerd, gelinkt aan, verzonden, opgenomen, weergegeven of anderszins beschikbaar wordt gesteld op het Platform en/of door een Gebruiker aan andere Gebruikers wordt verzonden, met inbegrip van tekstberichten, chats, video's, foto's en anderen, ongeacht of deze openbaar of privé worden verzonden.

3. Gegevensbeheerder

Sitly is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens. Voor alle vragen over de bescherming van Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op onze website.

Sitly heeft geen medewerker voor gegevensbescherming.

4. Welke informatie wordt door Sitly verzameld en verwerkt?


Profiel

Om in contact te kunnen komen met andere gebruikers, moet u een persoonlijk Profiel aanmaken. Wanneer u een dergelijk Profiel creëert, wordt u gevraagd bepaalde informatie over uzelf in te vullen.

U bent niet verplicht alle gegevens te verstrekken. De volgende gegevens zijn verplicht voor alle gebruikers:

Voor oppassers en gastouders is daarnaast verplicht:

Eventueel aangevuld met:

Voor ouders is daarnaast verplicht:

De informatie die u verstrekt kunt u altijd aanpassen.

Op uw Profiel kunt u ook andere informatie over uzelf invullen, zoals een foto en een vermelding naar uw website.

In beginsel is uw Profiel openbaar, en dus door iedereen te raadplegen. U kunt uw Profiel ook zo instellen dat het slechts zichtbaar is voor Gebruikers die zelf ook een Profiel hebben. Deze instelling kunt u op elk gewenst moment wijzigen.

Inhoud

Sitly bewaart en verwerkt alle Inhoud die u via Sitly beschikbaar stelt. Als u Inhoud publiceert, bijvoorbeeld uw Profiel, dan kunnen andere Gebruikers gebruik maken van, of reageren op de Inhoud.

Wanneer u uw profiel opzegt, dan zal Sitly uw profiel onmiddellijk ontoegankelijk maken. Bij beëindiging worden uw gegevens maximaal zes (6) maanden bewaard. Sitly zal de Inhoud verwijderen of anonimiseren, mocht u hierom verzoeken.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Sitly optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Sitly bepaalde informatie nodig. Sitly verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van Sitly. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat u gebruikt, een account nummer en de pagina's die u op de Website bezoekt.

Voor zover Sitly deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

5. Voor welke doeleinden zal Sitly informatie over u gebruiken?


Doeleinden

Sitly zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

Sitly wilt u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Sitly dat daarom aan u laten weten. Ook kan Sitly u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Sitly willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de instellingen in uw profiel  Een mogelijkheid u af te melden is tevens in elke e-mail die door Sitly aan u wordt gestuurd opgenomen.

Sitly gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van Sitly. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Sitly kan uw gegevens aan derden verstrekken, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in het geval van een bepaalde derde partij, bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen. Dit kan ook als deze gegevens niet tot u persoonlijk zijn terug te voeren (zoals automatisch gegenereerde informatie, met uitzondering van uw IP-adres).

Tot slot kan Sitly uw gegevens aan derden verstrekken indien de wet of regelgeving dit verplicht stelt, indien een rechtszaak dit vereist of indien wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om de rechten van Sitly te beschermen.

Sitly zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het versturen van speciale aanbiedingen) zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Sitly kan een weergave van uw account naar Job Portals gebruiken om het gebruik van Sitly te adverteren. De verstrekte informatie wordt anoniem gemaakt.

De Website kan hyperlinks bevatten die, wanneer er op wordt geklikt, ertoe leiden dat u de Sitly Website verlaat en naar de website van een andere partij gaat. Sitly heeft geen invloed op de diensten en/of websites die gelinkt zijn aan de Sitly Website. Het kan dus zijn dat er een andere privacyvoorwaarden van toepassing is op deze diensten en/of websites. De Sitly Privacyvoorwaarden is alleen van toepassing op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Sitly aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (het functioneren van en/of de inhoud van) diensten en/of websites van derden.

6. De rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrond:

Toestemming
Sitly verwerkt persoonsgegevens op basis van de toestemming van onze Gegevenspersonen voor één of meer specifieke doeleinden (artikel 6, lid 1, sub a AVG).

Contractuele relatie
Wij verwerken de vrijwillig aan ons verstrekte Persoonsgegevens voor de contractuele verwerking van bijvoorbeeld de vereiste betalingen (artikel 6, lid 1, sub b AVG).

Legitiem belang
Wij verwerken de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van Sitly (artikel 6, lid 1, sub f AVG).

Indien u meer informatie wenst over deze kwestie kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op de website.

7. Op welke wijze beschermt Sitly uw persoonlijke informatie?

Sitly zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Sitly zal er onder andere voor zorgen dat alle Persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Sitly maakt voor deze gegevensopslag gebruik van cloud providers op ondernemingsniveau.

8. Rechten van de Gegevenspersonen

U kunt uw (persoons-)gegevens op elk moment opvragen, inzien en, indien nodig, wijzigen in uw Profiel. Als u wilt weten welke gegevens Sitly over u heeft opgeslagen, of als u gegevens wilt wijzigen die niet in uw profiel voorkomen, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op de Sitly website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, wanneer de verwerking van deze gegevens op onze legitieme belangen gebaseerd is.

U kunt bij Sitly een beperking van de verwerking verkrijgen indien de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwijfeld, indien de verwerking onrechtmatig is, indien Sitly de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de Persoonsgegevens door u nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en ten slotte indien u bezwaar maakt tegen de verwerking (zoals vermeld in de vorige paragraaf).

U heeft het recht om de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

U heeft het recht om het wissen van uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verzoeken; indien uw gegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze verwerkt, indien u uw toestemming intrekt waarop onze verwerking is gebaseerd, indien u bezwaar heeft gemaakt tegen onze verwerking van uw gegevens en er geen doorslaggevende legitieme gronden voor de verwerking zijn, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de persoonsgegevens gewist moeten worden om een wettelijke verplichting na te komen conform de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan Sitly onderworpen is.

Voor het aanvragen van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op de Sitly website.

9. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Sitly gelieerde ondernemingen en/of dienstverleners in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa.  Sitly zorgt ervoor dat Persoonsgegevens alleen doorgegeven worden aan landen waar de Europese Commissie heeft vastgesteld dat dit land een passend niveau van beveiliging van Persoonsgegevens biedt, of dit nu gebaseerd is op artikel 1, lid 1, onder b). 45 AVG, of op EU-standaard contractbepalingen en/of op het EU-VS-privacyschild.

10. Mogen minderjarigen gebruik maken van Sitly?

Je moet tenminste zestien (16) jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van Sitly. Als je jonger bent dan zestien (16), kun je je bij Sitly niet inschrijven.

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan u.

12. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan [contactEmail].